Záruky AITAA

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobky AITAA poskytujeme zákonem stanovenou záruční dobu 2 roky a to jak na moduly s konstrukcí v barevném provedení (tzn. ošetřeny práškovou barvou), tak na moduly s konstrukcí ošetřenou pouze základní vrstvou zinku

Záruka se vztahuje na poškození vzniklé skrytými materiálovými nebo výrobními vadami nebo na poškození těmito vadami zaviněná.

Práva odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Dodací list a doklad o koupi výrobku pečlivě uschovejte po celou dobu platnosti záruky pro případné reklamační řízení.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

  • dopravou, manipulací a skladováním
  • neodbornou instalací
  • neodborným zacházením
  • nesprávným používáním nebo údržbou
  • mechanickým či jiným poškozením výrobku v rámci neočekávané situace (např. požár)
  • přirozeným opotřebením
  • užitím výrobku v nesprávných nebo extrémních podmínkách
  • živelnými pohromami či jinými vnějšími klimatickými vlivy
  • specifickými vlastnostmi materiálů, jako např. tvorba trhlin u použitého typu dřeva

 

OBECNÉ ZÁSADY KONTROLY A ÚDRŽBY

K zachování estetických a užitných vlastností a zamezení předčasného znehodnocení výrobku doporučujeme pravidelnou kontrolu a údržbu v intervalu 1x za 6 měsíců. Důležitá je údržba hlavně před a po zimním období.

Spojovací materiál je v případě uvolnění nutno dotáhnout, aby nemohlo dojít k poškození výrobku.

Pokud jsou základy pro kotvení viditelné, je potřeba pravidelná vizuální kontrola jejich kompaktnosti, neporušenosti, případně mechanického poškození.

K čištění povrchů používejte vodu se slabým saponátem nebo mýdlovým roztokem.

Je zakázáno používat chemická rozpouštědla, louhy, kyseliny všeho druhu nebo jiné agresivní přípravky. Na nerezové díly nelze používat ani čistidla na bázi acetonu nebo benzínu.

Při čištění povrchu výrobků je zakázáno používat špachtle, škrabky, nože, drátěnky a jiné ostré předměty či abrazivní prostředky na bázi písku, které by mohly povrch poškrábat nebo odřít (způsobit korozi).

 

SKLADOVÁNÍ

Balení jsou prováděna jako ochranná, určená jen pro transport. I pro jen dočasné skladování před montáží je nutno výrobek vždy vybalit ze smršťovacích fólií. Tím se zabrání kondenzaci vzdušené vlhkosti pod obalem a poškození povrchu výrobků.

Výrobky musí být hned naistalovány nebo skladovány v suchém větraném skladu nebo na volném prostranství přikryté plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně byla zajištěna možnost dostatečného provětrávání.

Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke znehodnocení výrobku, za které výrobce nenese žádnou zodpovědnost.

Měna/Currency/Währung
Česká koruna
Euro