Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecně

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) platí pro všechny smluvní vztahy vzniklé mezi AITAA system s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, IČO: 08393176, doručovací adresou Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město u Uherského Hradiště zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, pod spisovnou značkou C 317368/MSPH, jako prodávajícím (dále,, AITAA“) a kupujícím (dále ,,kupující“). Smluvní strany mohou změnit, vyloučit či doplnit některá ustanovení těchto VOP pouze písemnou dohodou obou stran (např. v kupní smlouvě) s tím, že ostatní ustanovení VOP zůstávají pro smluvní strany nadále v platnosti.

2. Vznik smluvního vztahu

1/ Prezentace produktů v internetovém obchodě není právně závazná nabídka, ale nezávazný online katalog. Kliknutím na tlačítko „Závazně koupit“ zadáváte závaznou objednávku zboží v nákupním košíku. Potvrzení o přijetí vaší objednávky probíhá společně s přijetím objednávky ihned po odeslání automatizovaným e-mailem. Text smlouvy uložíme a zašleme obratem na uvedenou E-mailovou adresu. Podmínky ochrany osobních údajů si můžete kdykoli prohlédnout zde /odkaz na GDPR/. Tímto emailovým potvrzením je uzavřena kupní smlouva. Na základě kliknutí na políčko „Závazně koupit“, zaplatí kupující 70 % zálohu za poptané moduly, jejichž cena odpovídá ceníku prodávajícího. Údaje o objednávce si můžete kdykoli po zadání objednávky prohlédnout prostřednictvím svého E-mailu.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v dokumentech na webu “Reklamace a odstoupení od smlouvy“, ,,Ochrana osobních údajů“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.       

3. Katalogy, vzorky, ceny a doklady vztahující se ke zboží

1/ Nabídka výrobků prodávajícího vychází z aktuálních webových stránek. Nákresy, váha a rozměry výrobků (zboží) uvedené na webových stránkách nebo v katalozích jsou pouze informativní, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.

2/ Ceny uvedené v příslušných nabídkách představují celkové ceny. Zahrnují všechny cenové komponenty včetně všech příslušných daní.

3/ Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. 

4/Plnění v České republice může být osvobozeno od platby DPH, pokud kupující při objednávce předloží své IČO, DIČ a potvrdí umístění zboží v EU.

5/ Zboží bude kupujícímu dodáno na základě kupní smlouvy. Pokud se jedná o první smluvní vztah, dodává AITAA kupujícímu také „Návod na používání“ popřípadě „Návod k údržbě, spolu s doporučenými termíny obnovy nátěrů, včetně specifikace použitých vosků či barev“.  V případě dalšího prodeje zboží je kupující povinen tento „Návod na používání“ a „Návod k údržbě spolu s doporučenými termíny obnovy nátěrů, včetně specifikace použitých vosků či barev“ předat dalšímu kupujícímu, zejména konečnému zákazníkovi (uživateli). V případě dodávky zboží v demontovaném stavu pro konečného odběratele zavazuje se prodávající dodat příslušné montážní návody. AITAA v tomto případě neručí za škody vzniklé svépomocnou montáží.

4. Dodací lhůty, způsob dodání, montáž, neodebrání zboží

1/ Závazná je dodací lhůta uvedená v potvrzení objednávky (kupní smlouvě, proforma faktuře, potvrzení objednávky) zaslaném od AITAA kupujícímu. Obvyklá doba dodání je 6-8 a více týdnů od zaplacení zálohové faktury nebo dle skladových zásob. Dodací lhůta se proporčně prodlužuje o prodlení při opožděné zálohové platbě kupujícím. Dodací lhůta je splněna dnem doručení celé zásilky, převzetím kupujícím nebo jmenované třetí strany. Tímto dnem také vzniká právo fakturovat. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, AITAA nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které nejsou způsobeny, zaviněny AITAA a nastaly nezávisle na jeho vůli. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů AITAA. Ve všech zde uvedených případech je AITAA povinna na výzvu kupujícího vysvětlit důvody prodlení a eventuální výskyt uvedených okolností doložit, přičemž ve všech uvedených případech je vyloučeno právo kupujícího uplatnit nárok na náhradu škody anebo sankce způsobené prodlením s dodávkou, pokud AITAA na výzvu kupujícího doloží, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi jsoucími mimo přiměřenou kontrolu AITAA a vzniklými nezávisle na jeho vůli.

2/ Zboží je dodáváno námi vybraným externím přepravcem. Cena za dopravu bude s kupujícím sjednána předem. Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas s podmínkami přepravce. Pokud nebude dohodnuto jinak, zboží zdarma doručí velký nákladní vůz ,,k obrubníku‘‘, což znamená, že zboží nebude doručeno na majetek kupujícího. Přepravní společnost proto vyloží vaše zakoupené položky před linií vlastnictví, potvrzením přepravních dokumentů (expediční, dodací list), přebírá zodpovědnost za zboží kupující. Z tohoto důvodu je kontrola při převzetí zboží nutná. Při jakémkoli poškození je nutné škodu zaznamenat, za přítomnosti dopravce, do předávajícího protokolu (expediční, dodací list) a fotograficky zdokumentovat.  Dále pak neprodleně kontaktovat AITAA. Obalový materiál je součástí výrobku a je majetkem kupujícího.

a/ Zboží, které může být dodáno Ex Works -ze závodu, na přání kupujícího, což znamená, že si kupující přebírá zboží v místě výroby. / Bílovice 519, 687 12 Bílovice/, dopravu si zařizuje kupující sám.

3/ Riziko vzniku škody na zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží. Odlišná ujednání musí být písemně upřesněna v kupních smlouvách.

4/ Kupující bude 3-5 dnů dopředu informován o dodání zboží. Toto je nutno kupujícím potvrdit. Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující písemně nepotvrdí den převzetí do 2 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, případně kdy byl písemně (e-mailem, SMS nebo telefonicky) k odběru vyzván, může AITAA od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak nevzniknou žádné nároky na náhradu škody např. ušlý zisk apod. Písemné odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Za neodebrané zboží po odstoupení od smlouvy ze strany AITAA je AITAA oprávněna fakturovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši přijaté zálohy. Při neodůvodněném nepřevzetí dodávky Vám bude účtována také cesta zpět do místa výroby. V případě opětovného dodání si kupující hradí dopravu sám.

5/ V případě, že došlo k následnému odběru neodebraného zboží a Aitaa dosud nevyužila práva odstoupení dle předchozího bodu, je Aitaa oprávněna požadovat na kupujícím smluvní pokutu.
Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury a lze je započíst oproti přijaté záloze a/nebo jiným obdrženým plněním od kupujícího. Výše pokuty je

6/ Montáž si může kupující objednat od AITAA nebo zajistit svépomocí. AITAA neručí za škody vzniklé svépomocnou montáží.

5. Odstoupení od smlouvy

1/ Odstoupit od kupní smlouvy může kupující ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy AITAA doporučuje zaslat vyplněný formulář,,Odstoupení od smlouvy“ na e-mail info@aitaa.cz . Formulář pro odstoupení najdete zde.
Odstoupení od smlouvy kupující nemusí nijak zdůvodňovat. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

2/ Právo na odstoupení se nevztahuje na následující případy:
Smlouvy na dodávku zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr určený spotřebitelem, nebo které je jasně přizpůsobeno jeho osobním potřebám.
Použil-li kupující zboží ještě před objevením vady, nebo pozměnil zboží při obvyklém použití.
Způsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu opomenutím.

3/ Zboží je po domluvě s AITAA kupující povinen vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na doručovací adresu Bílovice 519, 687 12 Bílovice.
Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím lhůty 14 dnů, ode dne, kdy vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzala zboží. Produkt musí být vrácen v původním obalu, nepoškozený, čistý, kompletní, včetně veškerého příslušenství. Zboží není možné posílat na dobírku. Zboží zaslané na dobírku není AITAA povinna převzít. K vrácenému zboží je nutné přiložit: kopii dodacího listu nebo faktury a formulář o odstoupení od smlouvy (na oficiálním formuláři AITAA). Platba bude navrácena stejným způsobem, kterým byla zaplacena, do 14 dnů od přijetí zboží. Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

4/ Veškeré přijaté peněžní prostředky AITAA vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. AITAA není povinna vrátit kupujícímu peníze dříve, než obdrží vrácené zboží nebo než mu bude prokázáno, že kupující dané zboží odeslal. Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na adresu AITAA hradí kupující, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

5/ Při zasílání je nutné zabalit zboží do vhodného, nejlépe původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit, pouze pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací se zbožím, která není nutná ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Pokud AITAA při převzetí zjistí, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídá za toto snížení hodnoty zboží sám kupující.

  • AITAA si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech: technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží; zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat) není možné za původních podmínek dodat; plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, je AITAA povinna neprodleně informovat kupující o odstoupení od smlouvy.

Odstoupení je vůči kupujícím účinné okamžikem, kdy je jim doručeno. Pokud kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, vrátí jim AITAA přijatou částku bezhotovostně na účet, který AITAA pro tento účel sdělí, nebo ze kterého provedl úhradu. Peníze budou vráceny do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

6. Úhrada – platba zboží

1/ Pokud není v textu kupní smlouvy stanoveno jinak, platí, že kupující je povinen uhradit doplatek finální ceny nejpozději do 14 dnů po instalaci nebo převzetí zboží (u bezhotovostních plateb je rozhodující den připsání částky na účet AITAA). U objednávek je stanovena zálohová úhrada 70 % z celkové hodnoty modulů. Odsouhlasená dodací lhůta se počítá od připsání zálohy, resp. úhrady celé kupní ceny, v případě sjednání úhrady celé dodávky před jejím odběrem na účet AITAA.

V případě prodlení s úhradou faktury ze strany kupujícího, je AITAA oprávněna bez předchozího upozornění účtovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen případný nárok na náhradu škody v rozsahu přesahujícím uhrazenou smluvní pokutu.

  • V případě prodlení s úhradou splatné faktury více než 5 dní, vzniká AITAA právo, další dodávky dle uzavřených kupních smluv pozastavit do období úhrady dlužných plateb a právo požadovat platby za další dodávky předem či v hotovosti při odběru zboží. Toto ustanovení má přednost před odchylnou úpravou v jednotlivých kupních smlouvách uzavřených mezi smluvními stranami.

3/ Je možno si vybrat mezi různými způsoby platby

U nás můžete snadno platit kreditními kartami VISA, MasterCard. Platba je možná přes PayPal nebo bankovním převodem. Další informace k tématu najdete v sekci Platební metody zde.

Kupující souhlasí s tím, že jeho adresa a bankovní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo, IBAN a BIC) budou předány za účelem zpracování transakce ke shromažďování, zpracování a použití a budou předány třetím společnostem, pokud to je pro zpracování platebních transakcí nutné je. Mezi tyto třetí společnosti mohou patřit například banky a poskytovatelé služeb, kteří vytvářejí technické požadavky pro zpracování platebních transakcí více najdete v sekci Ochrana osobních údajů zde.

8. Výhrada vlastnického práva 

  • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny dle kupní smlouvy. Úhrada se má za uskutečněnou připsáním částky na účet AITAA. Nebezpečí a odpovědnost za škody na zboží přecházejí na kupujícího při jeho převzetí.

Zachování výhrady vlastnického práva ve prospěch AITAA zůstává i při dalším prodeji kupujícím třetí osobě a/nebo jeho případné další zpracování kupujícím nebo třetí osobou. Kupující se zavazuje s tímto vždy seznámit svého zákazníka.

3/ Určené výrobky prodávajícího mohou být prodávány výhradně s označením příslušných ochranných známek.

9. Reklamace, záruční lhůty

1/ U veškerých zásilek musí kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Veškeré vady zjištěné po rozbalení zboží musí kupující ihned písemně oznámit AITAA na e-mail info@aitaa.cz.

2/ Nároky kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku České republiky a reklamačního řádu prodávajícího.

3/ Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy:

a/ zboží bylo prokazatelně použito v rozporu s „Návodem na používání“ či „Návodu k údržbě spolu s doporučenými termíny obnovy nátěrů, včetně specifikace použitých vosků či barev“ dodaného prodávajícím;

b/ nebo bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno;

c/ nebo bylo následně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými předměty nedodanými prodávajícím.

Dále se reklamace nevztahuje na případné změny na materiálech, které nebrání užívání produktu, jako jsou např. praskliny dřevěných profilech, změna barevnosti povrchově neupraveného dřeva apod. Do záruky se nevztahují vady způsobené mechanickým poškozením ani vady vzniklé působením přírodních vlivů. Dřevěné prvky jsou dodávány povrchově neupravené, není-li písemně sjednáno jinak.

V případě povrchové úpravy objednatel obdrží závazné podmínky užívání k trvalé udržitelnosti vzhledu („Návod k údržbě spolu s doporučenými termíny obnovy nátěrů, včetně specifikace použitých vosků či barev“). Kupující je povinen důsledně dodržovat kontrolu a dotažení šroubových spojů v souladu s „Návodem na používání“.

Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. 

4/ Vyřízení reklamace

Veškeré vady zjištěné po rozbalení zboží musí kupující ihned písemně oznámit AITAA.

Postup pro vyřizování reklamací probíhá v „elektronické podobě“.

V případě reklamace postupuje kupující následovně:

Reklamaci musí kupující ihned písemně oznámit prodávajícímu. Doporučujeme vyplnit náš reklamační protokol zde a zaslat na e-mail info@aitaa.cz, nebo korespondenční na adresu AITAA systém s.r.o., Zerzavice 2146, 68601 Staré Město.

Tento protokol obsahuje všechny informace potřebné k bezproblémovému vyřízení reklamace. Kupující popíše svůj problém co nejpodrobněji, reklamovanou část nejlépe vyfotí a poté fotografii přiloží k protokolu. Může také nakreslit skicu do vytištěného protokolu.

Poté je nutné, aby kupující vyplněný a pokud možno podepsaný protokol spolu s fotkami odeslal na výše uvedený e-mail. V případě zboží, které nám bude zasláno bez popisu chyby a bez protokolu, si vyhrazuje prodávající právo jej na náklady kupujícího okamžitě vrátit. Telefonická reklamace bohužel nestačí.

Reklamace prodávající vyřizuje těmito způsoby, a to:

a/ opravou poškozené části, pokud toto není možné
b/ výměnou poškozené části, pokud toto také není možné
c/ výměnou celého produktu nebo po domluvě, může být nabídnuta sleva na z nákupní ceny modulu.

V případě že bude provedena výměna, bude nutné po domluvě je poškozenou část zboží zaslat zpět na tuto adresu: Bílovice 519, 687 12 Bílovice.

Zboží musí být vždy dostatečně zabaleno, aby nedošlo jeho poškození při zpětné přepravě. V případě poškození při zpětné přepravě z důvodu nevhodného balení AITAA nepřijímá žádnou odpovědnost a reklamace již není možná. Spolu s protokolem o reklamovaném zboží je doporučeno přiložit kopii faktury. Po domluvě je nutné poškozenou část zboží zaslat zpět na tuto adresu: Bílovice 519, 687 12 Bílovice.

5/ O výsledku reklamace bude kupující informován písemnou cestou. Veškeré dotazy ohledně průběhu a zpracování a reklamace je možné zaslat na e-mail hello@aitaa.cz. Přímé náklady na vrácení nese kupující. Pokud bude reklamace uznána jako oprávněná, nese náklady na přiměřenou částku na dopravu AITAA. Částku převede AITAA nejpozději do 14 dnů od vyřízení reklamace. Pro tuto platbu, pokud nebude písemně uvedeno jinak, použije AITAA stejné platební prostředky, jaké byly použity pro původní transakci. Vyřízení reklamace nebude trvat více jak 30 dní. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, aby kupující poskytl potřebnou součinnost.

6/ Záruční lhůty

Na základě znění občanského zákoníku poskytuje u výrobků opatřených označením ochrannou známkou AITAA kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 2 let ode dne dodání zboží jak na moduly s konstrukcí v barevném provedení (tj. Ošetřené práškovou barvou), tak na moduly s konstrukcí ošetřenou pouze základní vrstvou zinku. Záruční lhůta vzniká dnem předání zboží kupujícímu nebo dnem, kdy byl kupující prodávajícím vyzván k odběru zboží. V rámci opravy lze nárokovat výhradně opravu zboží, nikoli jeho jakékoli vylepšení oproti původnímu stavu. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení. Více o záručních lhůtách najdete v sekci Záruční podmínky AITAA zde.

10. Všeobecné informace

1/ Podle zákona o evidenci tržeb je AITAA povinna vystavit kupujícímu účtenku.

Odesláním objednávky souhlasíte se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě. Daňový doklad zašleme elektronicky v emailu po doručení zakázky. Pokud si však přejete zaslat daňový doklad i v listinné podobě, napište nám zprávu na info@aitaa.cz a daňový doklad Vám zašleme společně se zbožím. 

4/ Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky.  

5/ Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k jím zvoleném druhu platby povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny.

6/ Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

7/ Provozní doba zákaznického centra

Objednávky přes internetový obchod AITAA: PO-PÁ   8.30-16.00 HOD.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci AITAA nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

11. Zásady ochrany osobních údajů

1 / Vaše objednávky a údaje o objednávce, které jste zadali, zpracovává společnost AITAA system s.r.o.

Veškeré údaje, které shromažďujeme, jsou používány a zpracovávány výhradně v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete zde.

12. Rozhodné právo, příslušnost soudu

1/ Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

2/ Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

3/ Místně příslušným soudem je pro obě smluvní strany v případě sporů Okresní soud v Uherském Hradišti nebo Krajský soud v Brně. AITAA má však právo dožadovat se svých nároků v sídle kupujícího. Pokud se některé ustanovení VOP dostane do rozporu s občanským zákoníkem České republiky, platí příslušná úprava občanského zákoníku, ostatní články VOP však zůstávají nedotčeny.

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

13. Závěrečná ustanovení a platnost

1/ Podpisem kupní, případně jiné obdobné smlouvy a/nebo uhrazením zálohové platby nabývají VOP účinnosti mezi smluvními stranami a kupující potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem, souhlasí s nimi a přijímá je..

2 / Tyto všeobecné obchodní podmínky vstoupily v platnost dne 10. 05. 2021.

Měna/Currency/Währung
Česká koruna
Euro